Tên đơn vị:

Email:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Người liên hệ:

Nơi thử nghiệm
Điện thoại:

Fax:

Phương pháp thử nghiệm: TTDVPTTNKhách hàng
Phiếu kết quả thử nghiệm: Tiếng ViệtTiếng AnhFax
Yêu cầu của khách hàng: Nhận lại mẫu sau thử nghiệm

Những yêu cầu khác (nếu có):